Våra tjänster


Vi utmärker oss med bred kompetens inom hela värde­kedjan — från tidiga utrednings­skeden av infra­struktur­projekt och anläggnings­projekt till drift- och under­hålls­skedet.

Projekt­ledning

Vi har en bred kompetens och lång erfarenhet inom infra­struktur och är vana att leda både stora och små projekt under projektets alla skeden. Vi erbjuder våra kunder effekt­ivitet och trygghet med väl genom­förda projekt. Våra projekt uppnår upp­ställda mål avseende tid, kvalitet och ekonomi. Vi ser till att alla projektets delar, funktioner och aktiviteter samordnas, följs upp och rapporteras till kunden.

Bygg­ledning

Bygg­ledaren agerar som kundens representant i projektet gentemot övriga intressenter (entre­prenörer, projektörer, myndigheter osv). Bygg­ledarens huvud­uppgift är att se till att projektet levereras i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt funktion.

Vi har bred kompetens och lång erfarenhet inom bygg­ledning av såväl små som stora och komplexa projekt. Vi säker­ställer en konti­nuerlig kontroll och över­vakning av produktionen och levererar förväntat resultat.

Projekt­koordinator (projekt­ingenjör)

ViaPMs projekt­koordinator ingår i projekt­ledningen för projekten och ansvarar för såväl stöd­funktioner som affärs­frågor. De ansvarar själv­ständigt för områden som ekonomi­hantering både mot leverantörer och rapportering, kvalitets­dokumentation, riskhantering och mötes­koordinering. Utöver egna ansvars­områden stöder projekt­koordinatorn projekt­ledningen i övriga frågor för att säkerställa en effektiv hantering. Konkreta arbets­uppgifter är även framtagning av besluts­underlag, inventeringar och utredningar samt medverkar vid framtagande av kalkyler och vid upphandlingar av leverantörer.

Process­ledning

Huvud­syftet med process­ledningen är att skapa bestående värde i verksamheten. Process­ledning handlar om att kartlägga, analysera samt förbättra och styra en process. Processens flöde går ofta igenom verksam­hetens olika funktioner och för att nå framgång krävs det en hel­hets­syn samt ett bra samarbete med andra roller inom verksamheten. Stort fokus i det här arbetet läggs på med­arbetare som skall förstå sitt ansvar och samspel med andra. Med tanke på vår bakgrund, med diversitet av roller och projekt samt lång erfarenhet av beprövad process­lednings­metodik, kan vi snabbt och effektivt utveckla och styra processen med värde­skapande aktiviteter av produkt­ionen och levererar förväntat resultat.

Besikt­ning

Besikt­ningen görs av en oberoende besikt­nings­person. Besikt­ningen innebär att kontrollera att alla arbeten har utförts utifrån kontrakts­förut­sättning­arna. Arbetet innebär också granskning av alla handlingar. Besikt­nings­personen utvärderar hur slut­kontrolls­protokollet uppfyller kraven och resultatet dokumenteras i ett av besikt­nings­personen under­tecknat besiktnings­utlåtande. Vi har lång erfarenhet inom besiktning av både mark-, väg- och bro­projekt. Vi utför i huvudsak entreprenad­besiktningar utförda enligt AB eller ABT. Detta inbegriper förutom slut­besiktningar även garanti­besiktningar, efter­besiktningar och olika typer av särskilda besiktningar.

Kvalitets- och miljö­ledning

Med rätt kvalitets- och miljö­ledning och därmed konti­nuerliga förbättringar ökar organ­isationens kontroll över målen, samt arbetet och prestationen. Ett lednings­system hjälper till att identifiera och definiera de processer och aktiviteter som krävs för att stödja verk­samhetens strategi för att uppnå sina mål och lägger grunden till ett kontinuerligt förbättrings­arbete.

Projekterings­ledning

En väl genomförd projektering lägger grunden för ett lyckat projekt. Projekt­erings­ledare ansvarar för samordning, styrning och uppföljning av projektering.

Under projekt­eringen deltar många aktörer med olika intressen och bakgrund. Projekt­erings­ledaren hanterar alla dessa intressenter genom att balansera och samordna deras olika behov med ständigt fokus på projektets fast­ställda mål och bevakning på kundens intressen. Projekt­erings­ledare skall ha ett helhets­perspektiv och vara duktig på att kommunicera och leda andra.

Projekt­risk­hantering

Genom att jobba med projekt­risk­hantering jobbar man på ett före­byggande och effektivt sätt för att erhålla ett väl genomfört projekt. Identifiering och värdering av risker sker på ett system­atiskt sätt tidigt i planerings­skede och därefter löpande under projektets gång. Värderingen görs utifrån sanno­likheten att risken inträffar samt konsekvensen av inträffande. Risker som har stor inverkan på projektet lyfts upp och behandlas samt åtgärder bestäms. Åtgärder behandlas med tydlig ansvars­fördelning och tidsaspekt. Risk­hantering görs kontinuerligt i projektet och värdering av risker görs alltid med fokus på projektets mål och syfte.

Kalkyler

Rätt budget är en av de viktigaste förut­sättningar i ett projekt. Kalkyler upprättas i flera skeden för att ge underlag för investerings­beslut, underlätta beslut i projekt­erings­arbetet och för att kunna styra kostnaden i hela processen. Vi har en erfaren­hets­bank med aktuella á-priser för alla centrala moment i ett anläggnings­projekt. Utifrån vår långa erfarenhet både som entre­prenörer och beställare kan vi sedan projekt­anpassa kalkylen.

Verksamhets- och organ­isations­utveckling

ViaPM leder framgångsrikt uppdrag inom verksamhetsutveckling och organisationsutveckling för såväl privat som offentlig sektor. Under 2021 vann ViaPM, tillsammans med Trafikverket, Stora ingenjörspriset inom kategorin digitalisering för ledning av ett unikt program, från forskning till implementering i verksamheten, där fordonsdata nyttjas för ett effektivare och mer hållbart vägunderhåll.

ViaPMs konsulter har mångårig erfarenhet från ledningsarbete på alla nivåer, alltifrån arbetsplatsnivå till koncernledning i stora företag. Stort kunnande om verksamheten, kombinerat med utbildning i sociologi och processledning, säkerställer både slutresultat och löpande förankring. Vi leder förändringsarbete i olika typer av organisationer.

För närvarande arbetar ViaPM med följande uppdrag inom ramen för verksamhetsutveckling och organisationsutveckling:

  • Ledning och styrning av FOI-, utvecklings och demonstrationsprojekt
  • Organisationsutveckling och ansvarsfördelning
  • Riskfördelning och riskhantering
  • Synkronisering och integration med EU (FOI)
  • Innovationsupphandling
  • Utbildningsverksamhet
  • Forskning- och utvecklingsstrategier
  • Effektlogik och färdplan för utveckling av strategiska förmågor
  • Tillgångsstrategier och inriktningsdokument
  • Metodik för tillståndsbedömning

Revisioner och revisions­ledning

Huvudsyftet med revisioner är att genom intervjuer och stick­prov identifiera väsentliga för­bättrings­områden i verksamheten. Som oberoende partner genomför vi externa och interna revisioner samt utredningar gentemot kvalitets- och miljö­standarder som ISO­9001 och ISO­14001.

Upp­handling och inköps­strategier

Vi har stor erfarenhet av upphandlingar till alla typer av projekt i bygg- och anläggnings­sektorn. Vi genomför köp av såväl produkter som tjänster, exempelvis entre­prenader, projektering, specialist­tjänster, material, mm.

Vi utför också inköps­strategier för hela organ­isationer alternativt separata produkt-/­tjänste­kategorier.

Chef att hyra

ViaPM har gedigen erfarenhet från lednings­arbete på alla nivåer, alltifrån arbets­plats­nivå till koncern­ledning i stora företag. Vi kan snabbt ersätta chefer på olika nivåer till dess man har en permanent lösning på plats. Vi genomför denna typ av interims­uppdrag i samtliga typer av organ­isationer i bygg- och anläggnings­branschen (beställare, entreprenörer, konsulter).

Utbildningar

ViaPM erbjuder utbildningar inom flera områden i samhällsbyggnadssektorn och genomför idag en utbildning åt Trafikverksskolan som omfattar ”Förvaltning och underhåll av väganläggningar”. Flera av våra medarbetare har undervisat på Sveriges ledande högskolor och universitet, bl. a. KTH, Chalmers och Högskolan Dalarna.

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss