Våra tjänster


Vi utmärker oss med bred kompetens inom hela värde­kedjan — från tidiga utrednings­skeden av infra­struktur­projekt och anläggnings­projekt till drift- och under­hålls­skedet.

Projekt­ledning

Vi har en bred kompetens och lång erfarenhet inom infra­struktur och är vana att leda både stora och små projekt under projektets alla skeden. Vi erbjuder våra kunder effekt­ivitet och trygghet med väl genom­förda projekt. Våra projekt uppnår upp­ställda mål avseende tid, kvalitet och ekonomi. Vi ser till att alla projektets delar, funktioner och aktiviteter samordnas, följs upp och rapporteras till kunden.

Bygg­ledning

Bygg­ledaren agerar som kundens representant i projektet gentemot övriga intressenter (entre­prenörer, projektörer, myndigheter osv). Bygg­ledarens huvud­uppgift är att se till att projektet levereras i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt funktion.

Vi har bred kompetens och lång erfarenhet inom bygg­ledning av såväl små som stora och komplexa projekt. Vi säker­ställer en konti­nuerlig kontroll och över­vakning av produktionen och levererar förväntat resultat.

Projekt­koordinator (projekt­ingenjör)

ViaPMs projekt­koordinator ingår i projekt­ledningen för projekten och ansvarar för såväl stöd­funktioner som affärs­frågor. De ansvarar själv­ständigt för områden som ekonomi­hantering både mot leverantörer och rapportering, kvalitets­dokumentation, riskhantering och mötes­koordinering. Utöver egna ansvars­områden stöder projekt­koordinatorn projekt­ledningen i övriga frågor för att säkerställa en effektiv hantering. Konkreta arbets­uppgifter är även framtagning av besluts­underlag, inventeringar och utredningar samt medverkar vid framtagande av kalkyler och vid upphandlingar av leverantörer.

Process­ledning

Huvud­syftet med process­ledningen är att skapa bestående värde i verksamheten. Process­ledning handlar om att kartlägga, analysera samt förbättra och styra en process. Processens flöde går ofta igenom verksam­hetens olika funktioner och för att nå framgång krävs det en hel­hets­syn samt ett bra samarbete med andra roller inom verksamheten. Stort fokus i det här arbetet läggs på med­arbetare som skall förstå sitt ansvar och samspel med andra. Med tanke på vår bakgrund, med diversitet av roller och projekt samt lång erfarenhet av beprövad process­lednings­metodik, kan vi snabbt och effektivt utveckla och styra processen med värde­skapande aktiviteter av produkt­ionen och levererar förväntat resultat.

Besikt­ning

Besikt­ningen görs av en oberoende besikt­nings­man. Besikt­ningen innebär att kontrollera att alla arbeten har utförts utifrån kontrakts­förut­sättning­arna. Arbetet innebär också granskning av alla handlingar. Besikt­nings­mannen utvärderar hur slut­kontrolls­protokollet uppfyller kraven och resultatet dokumenteras i ett av besikt­nings­mannen under­tecknat besiktnings­utlåtande. Vi har lång erfarenhet inom besiktning av både mark-, väg- och bro­projekt. Vi utför i huvudsak entreprenad­besiktningar utförda enligt AB eller ABT. Detta inbegriper förutom slut­besiktningar även garanti­besiktningar, efter­besiktningar och olika typer av särskilda besiktningar.

Kvalitets- och miljö­ledning

Med rätt kvalitets- och miljö­ledning och därmed konti­nuerliga förbättringar ökar organ­isationens kontroll över målen, samt arbetet och prestationen. Ett lednings­system hjälper till att identifiera och definiera de processer och aktiviteter som krävs för att stödja verk­samhetens strategi för att uppnå sina mål och lägger grunden till ett kontinuerligt förbättrings­arbete.

Projekterings­ledning

En väl genomförd projektering lägger grunden för ett lyckat projekt. Projekt­erings­ledare ansvarar för samordning, styrning och uppföljning av projektering.

Under projekt­eringen deltar många aktörer med olika intressen och bakgrund. Projekt­erings­ledaren hanterar alla dessa intressenter genom att balansera och samordna deras olika behov med ständigt fokus på projektets fast­ställda mål och bevakning på kundens intressen. Projekt­erings­ledare skall ha ett helhets­perspektiv och vara duktig på att kommunicera och leda andra.

Projekt­risk­hantering

Genom att jobba med projekt­risk­hantering jobbar man på ett före­byggande och effektivt sätt för att erhålla ett väl genomfört projekt. Identifiering och värdering av risker sker på ett system­atiskt sätt tidigt i planerings­skede och därefter löpande under projektets gång. Värderingen görs utifrån sanno­likheten att risken inträffar samt konsekvensen av inträffande. Risker som har stor inverkan på projektet lyfts upp och behandlas samt åtgärder bestäms. Åtgärder behandlas med tydlig ansvars­fördelning och tidsaspekt. Risk­hantering görs kontinuerligt i projektet och värdering av risker görs alltid med fokus på projektets mål och syfte.

Kalkyler

Rätt budget är en av de viktigaste förut­sättningar i ett projekt. Kalkyler upprättas i flera skeden för att ge underlag för investerings­beslut, underlätta beslut i projekt­erings­arbetet och för att kunna styra kostnaden i hela processen. Vi har en erfaren­hets­bank med aktuella á-priser för alla centrala moment i ett anläggnings­projekt. Utifrån vår långa erfarenhet både som entre­prenörer och beställare kan vi sedan projekt­anpassa kalkylen.

Organ­isations­utveckling

ViaPM har gedigen erfarenhet från lednings­arbete på alla nivåer, alltifrån arbets­plat­snivå till koncern­ledning i stora företag. Stort kunnande om verksamheten kombinerat med utbildning i sociologi och process­ledning säker­ställer både slut­resultat och löpande förankring. Vi leder förändrings­arbete i olika typer av organ­isationer (beställare, entre­prenörer, konsulter).

Revisioner och revisions­ledning

Huvudsyftet med revisioner är att genom intervjuer och stick­prov identifiera väsentliga för­bättrings­områden i verksamheten. Som oberoende partner genomför vi externa och interna revisioner samt utredningar gentemot kvalitets- och miljö­standarder som ISO­9001 och ISO­14001.

Upp­handling och inköps­strategier

Vi har stor erfarenhet av upphandlingar till alla typer av projekt i bygg- och anläggnings­sektorn. Vi genomför köp av såväl produkter som tjänster, exempelvis entre­prenader, projektering, specialist­tjänster, material, mm.

Vi utför också inköps­strategier för hela organ­isationer alternativt separata produkt-/­tjänste­kategorier.

Chef att hyra

ViaPM har gedigen erfarenhet från lednings­arbete på alla nivåer, alltifrån arbets­plats­nivå till koncern­ledning i stora företag. Vi kan snabbt ersätta chefer på olika nivåer till dess man har en permanent lösning på plats. Vi genomför denna typ av interims­uppdrag i samtliga typer av organ­isationer i bygg- och anläggnings­branschen (beställare, entreprenörer, konsulter).

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss