Bärighets­höjande åtgärder av vägobjekt i Dalsland


Väg­underhåll för framtiden

Det allmänna vägnätet behöver ständigt underhållas och reinvesteras för att kunna vidmakthålla framkomlighet och bärighet för bilister och närings­livets transporter.

ViaPM har fått ett flertal uppdrag att för beställaren projektleda och byggleda denna typ av projekt.

Projekten och sträckorna är av varierande karaktär både med avseende på trafikmängd, ursprungs­sträckning och behovs­insats. Inled­ningsvis utreds om projekten kan inrymmas inom befintligt vägområde eller om en ny planprocess behövs. Vidare inventeras och analyseras befintligheter och olika under­sökningar utförs med georadar, fallvikts­mätning, geo­tekniska borrningar, berg­kartering och fältsyner. Inom det mindre vägnätet kan ofta metod med makadam­infräsning och halvvarma beläggnings­åtgärder användas för att uppnå önskat resultat.

I områden med svag undergrund behöver denna stärkas med allt från urgrävning, kalk­cement­stabilisering, överlast och lätt­fyllningar.

ViaPM har erfarenhet av att projektleda och byggleda denna typ av projekt genom hela kedjan från tidiga utredningar, planprocess, bygghandlingar, förfrågnings­underlag, upphandling, produktions­ledning och överlämnade till förvaltande organisation.

Från ViaPM deltar byggledare/­byggplats­uppföljare, biträdande projekt­ledare och projektledare

Kontaktperson
Richard Svennberg
Beställare
Trafikverket
Åter till projektindex

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss