Gång- och cykel­vägar i Kungälvs kommun


Ökad fram­komlighet och trafik­säkerhet för oskyddade trafikanter

Trafikverket planerar fyra nya gång- och cykelvägar i Kungälvs kommun. Avsikten är att öka fram­komligheten och trafik­säkerheten för oskyddade trafikanter.

Trafikverket har fått i uppdrag av Kungälv kommun att ta fram vägplaner för fyra nya gång- och cykelvägar i Kungälv kommun. Syftet är att skapa en trafik­säker miljö för cyklister och gående utmed vägarna. Att bygga fler gång- och cykelvägar leder för­hoppnings­vis till att fler väljer ett mer miljövänligt transport­sätt än bil.

Kungälvs kommun har tagit fram ett antal sträckor utmed väg 168 som idag inte är länkat samman med det nuvarande och kommande gång- och cykelväg­nätet. Målet är att skapa ett enhetligt trafiksäkert stråk för cyklister och fotgängare. Trafikverket ansvarar för att driva processen för att de fyra delsträckor ska vara färdig­byggda i slutet på år 2020. Det innebär att Trafikverket driver allt från planering till byggande av del­sträckorna.

Sträckorna som ingår i paketet för utbyggnad av gång- och cykelvägar är Kareby - Kode (väg 574), Stället - Risby och Vävra - Tjuvkil (väg 168) samt Kärna - Tofta (väg 604/605). Trafikverket är väghållare för vägarna som berörs.

ViaPM leder projektet från tidiga planerings­skeden till färdig­byggda gång- och cykel­vägar. Total budget för projektet är 100 mkr.

ViaPM har erfarenhet av att projektleda och byggleda denna typ av projekt genom hela kedjan från tidiga utredningar, planprocess, bygghandlingar, för­frågnings­underlag, upphandling, produktions­ledning och överlämnade till förvaltande organisation.

Från ViaPM deltar biträdande projektledare och projektledare

För mer information, se projektets hemsida.

Kontaktperson
Anders Asp
Beställare
Trafikverket i samverkan med Kungälvs Kommun
Åter till projektindex

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss