Kajpromenad vid Tullholms­viken i Karlstad


En expanderande stad

Karlstad är en expanderande stad med en uttalad politisk vision. Tullholms­viken med omgivande kvarter är en del av Inre hamnen och ca 700 meter sydost om Karlstads centrum. Staden bör ge bättre plats för gående och cyklister men också hålla en stabil infrastruktur i gatu-, va- och övriga transportnät.

Längs Tullholmsviken planeras en kajpromenad att anläggas. Grundläggning kommer att utföras på kalk­cement­pelare. Mellan Packhusgatan och Tullholmsviken har påbörjats uppförande av fler­bostads­hus samt ett kontorshus. Kajpromenaden kommer att ansluta till dessa hus på sjösidan.

Anläggnings­arbetena omfattar nybyggnad av en ca 300 m lång kaj, markarbeten, sten­sättningar och planteringar. Konstruktionerna kommer utföras av stål, betong och trä.

ViaPM har fått uppdraget att stödja beställar­organisationen som entreprenad­sakkunnig samt byggledning och kontroll under byggtiden.

Från ViaPM deltar byggledare och entreprenadsakkunniga.

Kontaktperson
Richard Svennberg
Beställare
Mark och exploatering, Karlstads kommun
Åter till projektindex

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss