Strategier för utveckling verk­samheter och teknik­områden


För ökad samhälls­nytta och kostnads­effektivitet

Trafikverket har anlitat ViaPM för att leda arbetet med att upprätta strategier för ett antal utpekade teknikområden. Strategierna kallas Inriktnings­dokument och ska utgöra grunden för utvecklings- och arbets­insatser i frågor som rör dessa teknik­områden. Inom nedan­stående har ViaPM lett arbetet:

Målet är att arbeten och aktiviteter med Trafik­verkets väg- och järnvägs­utrustning ska vara koordinerade med övriga strategiska planer för Trafik­verkets verksamhet och därmed bidra till ökad samhälls­nytta och kostnads­effektivitet.

Dokumenten bygger på GAP-analys­metodiken och är indelade i nuläges­beskrivning, börläges­beskrivning och GAP-analys (handlingsplan):

I före­liggande dokument redovisas det strategiska arbete som ska genomföras för att stödja förverkligandet av nationell plan för transport­systemet 2018-2029 delen “Strategier för drift och underhåll av väg- och järnvägs­systemet”.

Inriktnings­dokumenten ska visa var vi vill vara om 10 år, på vilket sätt vi vill att verksamheten ska utvecklas. Handlings&sjy;planen innehåller konkreta aktiviteter och åtgärder som ska vidtas för att lösa de problem som identifierats och analyserats och innebär att det finns ett tydligt och fastlagt arbetssätt som underlag till de närmaste årens verksamhets­planering (VP), 3-årsplaner och objekt­planer.

ViaPM leder strategi­arbeten som dessa. Arbetet karakteriseras av att leda en process i kundens organisation där förankring och kommunikation är lika viktigt som kvaliteten på slut­produkten. Ofta är stor del av kundens organisation engagerade i arbetsgrupp, styrgrupp, referensgrupp eller remissinstans, för att säkerställa genomförandet av åtgärderna i handlings­planen.

Från ViaPM deltar redaktör och processledare.

Kontaktperson
Anders Asp
Beställare
Trafikverket, ofta med medverkan av entreprenörer, konsulter och kommuner
Åter till projektindex

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss