Om oss


Ett nav för kval­ificerade manage­ment­tjänster inom sam­hälls­byggnad.

Detta är ViaPM


Etablerat 2015

ViaPM är ett konsult­företag som verkar inom bygg- och anlägg­nings­sektorn. Verk­samheten startade 2015 med etableringar i Göteborg och Karlstad.

Vår personal har komp­etens inom hela värde­kedjan från tidiga utrednings­skeden till drift- och under­hålls­skedet. Till­sammans har vi lång erfarenhet från ledande positioner som beställare, entre­prenör och konsulter. Vi besitter gedigen kompetens inom projekt­ledning, bygg­ledning och manage­ment­frågor. Mångårig bransch­erfarenhet till­sammans med omvärlds­perspektiv är viktiga verktyg för oss när vi hjälper våra kunder till rätt lösning. Kvalitets- och miljö­lednings­system är instrument i vår styrning av projekten med avseende på tid, kostnad och innehåll.

Vårt lång­siktiga mål är att etablera oss riks­täckande i Sverige och vi siktar även på att expandera med projekt- och bygg­lednings­tjänster inom nya teknik­områden.

ViaPM

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss