Karriär


Vår främsta tillgång är välmående med­arbetare med deras samlade kunskaper och erfaren­heter.

Detta är ViaPM


ViaPM är ett konsult­företag som verkar inom bygg- och anlägg­nings­sektorn. Verk­samheten startade 2015 med etableringar i Göteborg och Karlstad.

Vår personal har komp­etens inom hela värde­kedjan från tidiga utrednings­skeden till drift- och under­hålls­skedet. Till­sammans har vi lång erfarenhet från ledande positioner som beställare, entre­prenör och konsulter. Vi besitter gedigen kompetens inom projekt­ledning, bygg­ledning och manage­ment­frågor. Mångårig bransch­erfarenhet till­sammans med omvärlds­perspektiv är viktiga verktyg för oss när vi hjälper våra kunder till rätt lösning. Kvalitets- och miljö­lednings­system är instrument i vår styrning av projekten med avseende på tid, kostnad och innehåll.

Vår främsta tillgång är välmående med­arbetare med deras samlade kunskaper och erfaren­heter

Genom en individ­uellt framtagen handlings­plan ges du möjlighet till personlig utveck­ling och utveck­ling inom dina uppdrag. Handlings­planen inne­fattar fort­bildning, vidare­utbildning och kompetens­breddning, intern­utbildning och företags­specifik vidare­utveckling, externa utbild­ningar samt arbets­plats­träffar och erfarenhets­återföring.

Vi samlas varje vecka för erfarenhets­utbyte och utbild­ning där du bidrar med dina erfaren­heter samtidigt som du får del av alla andras kunskap och erfaren­het.

Vår hälsa är en viktig framgångs­faktor för verksam­heten

ViaPMs ambition är att samtliga på företaget ska ha en sund balans mellan arbets­liv och privat­liv. Genom att satsa på frisk­vård kan vi göra egna aktiva val som bidrar till goda levnads­vanor.

Vi erbjuder sjukvårds­försäkring, generös friskvårds­ersättning samt försöker träna till­sammans när det passar.

Vårt lång­siktiga mål är att etablera oss riks­täckande i Sverige och vi siktar även på att expandera med projekt- och bygg­lednings­tjänster inom nya teknik­områden.

ViaPM

Intresserad?


Kontakta gärna oss om du är intresserad av att bli en del av ViaPM eller vill veta mer om oss.

info@viapm.se