Aktuellt


Läs senaste nytt från ViaPM AB.

Belysnings­projekt på Sävenäs bangård

Publicerad 2018-10-18

ViaPM deltar i utvärderingen av ett belysnings­projekt som pågått i fyra (4) år på Sävenäs bangård. Projektet handlar om ett styrsystem för belysning som har installerats för att kunna effekt­ivisera ström­förbrukningen på bangården. Projektets mål var att minska ström­förbrukning på bangårdar genom användning av tillgänglig teknik utan påverkan på verksamhet. ViaPMs konsult agerar utredare och redaktör för delar av utredningen.


Kontaktperson
Jasmina Pasic Radicic
Foto: Tomorrow AB

Projekt Hisingsbron

Publicerad 2018-10-09

ViaPM har utöver kvalitets­samordning fått förtroende att ansvara även för risk- och arbets­miljö­samordning inom projektet. Arbetena innebär löpande avstämningar med entre­prenören, samordning inom projekt­organ­isationen samt att fungera som stöd till projekt- och bygg­ledning inom dessa områden. Projektet beräknas vara klart 2022 och befinner sig för tillfället i ett mycket intensivt produktions­skede.

Nya Hisingsbron ska bli en symbol för Göteborgs framtid och historia, men också för hela Göteborgs­regionen. Bron ska bli ett landmärke i staden och en ikon som når ut inter­nationellt. Hisingsbron blir en bro mitt i centrala Göteborg; en länk som binder samman älv­stränderna och bidrar till att utveckla Göteborgs stadskärna på båda sidor av älven. Bron ska också bidra till att skapa en stark region, där det även finns förut­sättningar för sjöfarten att utvecklas.


Kontaktperson
Jasmina Pasic Radicic

Väg 172 Uddevalla – Bäckefors, delen vid Härsängen

Publicerad 2018-10-05

ViaPM har utsetts av Trafikverket att projektleda uppdraget med framtagande av “vägplan och förfrågnings­underlag för utförande­entreprenad Väg 172 Uddevalla – Bäckefors, delen vid Härsängen”.

Vägen är idag en tvåfältsväg med ca 6,5 meter vägbredd och har på sträckan brister avseende trafik­säkerheten och framkomlig­heten orsakade av dåliga sikt­förhållanden över ett backkrön som är en del av sträckan. Syftet med projektet är att uppnå ny trafik­teknisk standard med tvåfältsväg med 8 meter vägbredd. Ett dagbrott som ligger i kommande sträckning ska fyllas igen och återställas med god anpassning till omgivande landskap och till ny väg. Objektet ska ses som en väsentlig ombyggnad vilket bland annat innebär att VGU och riktlinjer för vägtrafik­buller ska tillämpas för nybyggnad.


Kontaktperson
Richard Svennberg

Tjörnbron

Publicerad 2018-10-01

ViaPM har blivit utsedda att projekt­leda total­entreprenaden snedkabel­byte på Tjörnbron. Som en del av ett planerat underhåll ska 14 snedkablar bytas—den största kabeln är 143 meter lång och väger 12,5 ton—från vägbanan ska den lyftas 73 meter upp och fästas i pylonen 110 meter över vattenytan.

Åtgärden utförs för att bibehålla brons livs­längd och minska risken för akuta fel. För att inte påverka den intensiva turist­trafiken sker utförandet under våren och hösten 2019, med uppehåll under juni, juli och augusti. Projektet befinner sig just nu i ett intensivt projekterings­skede.


Kontaktperson
Conny Eriksson

Nytt kontor i Göteborg

Publicerad 2018-08-20

Vi har nu vuxit ur våra lokaler och flyttar till nya på Kungsgatan 17 mitt i centrala Göteborg.

Välkomna in på en kaffe!

Kontakta gärna vår kontors­ansvarige i Göteborg, Oskar Manninen.


Kontaktperson
Oskar Manninen
« Sida 3 av 9 »

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss