Aktuellt


Läs senaste nytt från ViaPM AB.

Projekt

Mindre underhållsåtgärder byggnadsverk järnväg

Publicerad 2022-08-11

ViaPM stöttar Trafikverket med projektledning för underhåll av byggnadsverk på järnväg i region väst. Byggnadsverken inkluderar bro, berg och tunnel samt bullerskydd och det geografiska området sträcker sig från Torsby i norr till Eldsberga i söder och Strömstad i öst till Laxå i väst.

Förutom större åtgärder på utpekade byggnadsverk består en del av underhållet av byggnadsverk på järnväg av så kallade mindre underhållsåtgärder.

De mindre underhållsåtgärder som utförs är allt ifrån mindre betongreparationer, utbyte av mindre detaljer och målningsåtgärder till något större åtgärder såsom utbyte av gångbryggor. Till grund för dessa åtgärder ligger kontinuerligt genomförda inspektioner och förvaltarens planering. I dagsläget utför ett flertal entreprenörer sammanlagt hundratalet åtgärder på ett större antal broar, allt för att höja säkerheten och robustheten i anläggningen.

Projektledarens arbete består bland annat i att paketera och prioritera åtgärder, upphandling av entreprenörer samt att tillsammans med byggledare leda, styra och säkerställa kvalitén på entreprenörernas arbeten.

Foton visar järnvägsbro i Olsfors och är ett bra exempel på att även mindre åtgärder kan göra stor skillnad.

ViaPMs uppdrag åt Trafikverket omfattar projektledning. Uppdraget påbörjades under Q1 2022 och sträcker sig till Q4 2023.


Kontaktperson
Conny Eriksson
Rekrytering

Välkommen Henric!

Publicerad 2022-07-12

Vi hälsar Henric Forkén välkommen till oss på ViaPM!

Henric har arbetat som konsult och entreprenör i en rad olika roller i elinstallation och byggbranschen med inriktning: Projektledare, Byggledare, Gruppchef, el-konsult och ledande montör. Han har mer än 20 års erfarenhet av arbete inom installations- och anläggningsprojekt.

Henric har arbetat operativt i stora och komplexa installations- och infrastrukturprojekt med framför allt: riskvärdering, produktionsstyrning, avtalsfrågor, inköp, förhandlingar och uppföljningsfrågor. Som entreprenör har han styrt projekt inom installation flygplats, hus, gata (belysning). Henric har mycket god kännedom inom elsäkerhetsföreskrifter, handböcker och standarder.

Hans utåtriktade sätt och initiativrikedom har bidragit till den gedigna erfarenhet och kompetens inom olika former av elprojekt som han besitter. Henric har aktivt sökt sig till komplexa projekt för att med sin yrkesskicklighet och kunnande både bidra till projektets kvalitets-, tids- och kostnadsstyrning, men även för egen del utveckla sin kompetens och erfarenhetsbank.


Kontaktperson
Henric Forken
Rekrytering

Välkommen Anna-Karin!

Publicerad 2022-04-25

Vi hälsar Anna-Karin Salmi välkommen till oss på ViaPM!

Anna-Karin har mångårig erfarenhet av att leda strategi- och utvecklingsarbeten, i såväl nationell som internationell miljö. Hon har djup kunskap i digitalisering och utmärkt analysförmåga. Anna-Karin har utmärkta samordnings- och ledaregenskaper samt förmågan att leverera mycket goda resultat i projekt med komplex och strategisk karaktär.

Anna-Karin Salmi är civilingenjör med snart tio års erfarenhet, framför allt inom offentlig sektor. Hon har haft ett antal olika roller och uppdrag på Trafikverket: förändringsledare, projektledare, utredningsledare, strategisk planerare och utredare.

Hon har även haft en utlandstjänst hos PIARC - World Road Association, med placering i Paris, där hon arbetade med organisationens strategiska partnerskap med andra internationella organisationer inom vägtransportsektorn. Dels med att utveckla en strategi och arbetssätt för partnerskap, dels att koordinera organisationens samarbeten. Anna-Karin är en del av ViaPM sedan april 2022.

Den gemensamma nämnaren för många av hennes erfarenheter är att de ofta har innefattat innovation och att coacha andra till att tänka nytt eller se nya perspektiv gällande användning av ny teknik, styrning och arbetssätt. Hon har också varit involverad i flera internationella samarbeten och fått stor träning på att skapa goda relationer som ett sätt att driva utveckling framåt. Anna-Karin har arbetat inom stora delar av Trafikverkets organisation samt varit utlånad till innovationsmyndigheten Vinnova och utfört benchmarkinguppdrag tillsammans med Nederländernas järnvägsförvaltare ProRail. Hon har genom dessa erfarenheter byggt upp mycket god kompetens om transportsystemets uppbyggnad och branschens aktörer.


Kontaktperson
Anna-Karin Salmi
Foto: White
Projekt

Resecentrum

Publicerad 2022-04-11

Karlstad Kommun driver tillsammans med Trafikverket, Jernhusen och Region Värmland projektet Tåg-i-tid. Syftet med projektet är dels att öka kapaciteten på värmlandsbanan för att korta restiderna med tåg, samt att utveckla ett resecentrum i anslutning till Karlstad Centralstation för att öka förutsättningarna för kollektivt resande.

Karlstad kommuns delar, där ViaPMs uppdrag ingår, omfattar ombyggnation av Hamngatan där dagens busstation förflyttas ut längs gatan, nya cirkulationsplatser samt flertalet platsbildningar. Trädgårdsgatan som ligger söder om stationsområdet byggs om och förlängs för att skapa nya hämta/lämna-möjligheter.

Jernhusen planerar att uppföra ny kontorsfastighet (Hus A) som kommer länkas till dagens stationshus samt den nya GC-tunnel som Trafikverket utför i samma läge som befintlig Vikentunnel. Här kommer väntmöjligheter finns för resenärer samt övriga bekvämligheter som cykelparkeringar, etc.

Trafikverket planerar en större ombyggnad av Karlstad C, detta innefattar förutom en ny mittperrong, justering av spår och förbättrade passager över samt under järnvägen även en ny modern bussangöring. Passager byggs i form av en ny bro öster om dagens stationshus samt en ny bredare tunnel i samma läge som dagens Vikentunnel. Bägge passagerna kommer ha trapp- samt hissanslutning till mittenplattform.

ViaPMs uppdrag åt Karlstad Kommun omfattar projekteringsledning samt byggledning. Uppdraget påbörjades under Q1 2021 och förväntas pågå fram till Q3 2026.

Rendering av Resecentrum Pressbild © White

Rendering av Resecentrum Pressbild © White

Rendering av Resecentrum Pressbild © White


Kontaktperson
Martin Nilsson
Rekrytering

Välkommen Ronny!

Publicerad 2022-04-01

Vi hälsar Ronny Lindkvist välkommen till oss på ViaPM!

Ronny har bred och djup kunskap inom infrastruktur och anläggningsprojekt.

Han är en målinriktad och lösningsfokuserad projekt- och byggledare som har mycket stor erfarenhet av byggnadsverk, framför allt i betong. Ronny har 30 års produktionserfarenhet av armerings- och betongarbeten, varav 23 år i produktionsledande ställning. Han har stor erfarenhet av ledande positioner i infrastrukturprojekt, marina arbeten, kärnkraftverk, m. m.

Som ansvarig har Ronny haft övergripande ansvar för entreprenadernas kvalité, miljö, arbetsmiljö, planering, produktionsstyrning och ekonomi.

Den gedigna kunskapen har medfört att han ofta rådfrågas av kollegor och beställare för problemlösning i projekten (tidiga skeden, byggbarhet, kapacitetsuppföljning, produktionstekniskt, m.m.).


Kontaktperson
Ronny Lindkvist
« Sida 2 av 21 »

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss