Aktuellt


Läs senaste nytt från ViaPM AB.

Reportage: ViaPM i Upphandling24: Så ska halk­olyckorna minska

Publicerad 2018-11-04

I reportaget Så ska halkolyckorna minska i Upphandling24, nummer 5 (2018), belyses projektet Digital Vinter­väglags­information som ViaPM leder åt Trafikverket med Anders Asp som projektledare och Linnéa Gustafsson som projekt­koordinator. Reportaget ger god insikt i projektet ur ett upphandlings­perspektiv.

Projektets syfte är att i realtid samla in väglags­information med uppkopplade fordon i ett moln­baserat system för att effekt­ivisera åtgärder för att bekämpa halka.

På Trafikverkets webbplats finns även artikeln Vanliga bilars halk­varning ger bättre koll på vinter­väg­hållningen som utgör en intressant läsning angående tekniken och dess applikationer.


Kontaktperson
Anders Asp
Foto: BillerudKorsnäs AB

Ny kartong­maskin åt Billerud­Korsnäs vid Gruvöns bruk i Grums

Publicerad 2018-10-24

Den 12 december 2016 fattade Billerud­Korsnäs styrelse beslut om den största framtids­satsningen i bolagets historia, och en av de största i Sverige de senaste åren. Investeringen uppgår till 7,6 miljarder SEK. Satsningen görs mot bakgrund av den ökande efterfrågan på hållbara förpacknings­lösningar för mat och dryck runt om i världen.

ViaPMs uppdrag innebär att bidra med byggledning åt Sweco Management som fått i uppdrag att byggleda både den nya kartong­maskinen och ombygg­nationen av det befintliga massa­bruket åt Billerud­Korsnäs. ViaPMs uppdrag påbörjades i april 2017 och beräknas pågå tills den nya anläggningen tas i drift under första kvartalet 2019.

Den nya karton­maskinen får en kapacitet om 550 000 ton kartong årligen och blir därmed en av de största i världen i sitt slag. Maskin­hallen utgör den största delen av projektet. Hallen, som byggs i tre plan, är 412 meter lång och ska ge plats för den nya kartong­maskinen som är cirka 350 meter lång, 8 meter bred och väger 17 000 ton. Totalt räknar de med att cirka 13 000 pålar kommer att behövas, varav drygt hälften går åt till maskin­byggnaden.

Projektet kräver 70 000 kubikmeter betong. Den största gjutningen var ett av Cantilever­fundamenten som var på cirka 2 200 kubikmeter. Utöver det kommer också cirka 15 000 kubikmeter betong gå åt till betong­pålarna för KM7.

I uppdraget ingår även mark-, grund­läggnings- och betong­arbeten för det befintliga massabruket samt bygget av en ny balmassa­hantering och lager­byggnad på sammanlagt cirka 25 000 kvadrat­meter, och att dra rörbryggor över hela området. Även invändig komplettering som takarbeten, stål, fönster, dörrar, portar och målning.

ViaPMs byggledare har stor erfarenhet av komplexa betong- och anläggnings­jobb runt om i Sverige. I det här uppdraget bidrar vi till att vår kund kan ta vara på våra värdefulla kunskaper.


Kontaktperson
Peter Lövgren

Belysnings­projekt på Sävenäs bangård

Publicerad 2018-10-18

ViaPM deltar i utvärderingen av ett belysnings­projekt som pågått i fyra (4) år på Sävenäs bangård. Projektet handlar om ett styrsystem för belysning som har installerats för att kunna effekt­ivisera ström­förbrukningen på bangården. Projektets mål var att minska ström­förbrukning på bangårdar genom användning av tillgänglig teknik utan påverkan på verksamhet. ViaPMs konsult agerar utredare och redaktör för delar av utredningen.


Kontaktperson
Jasmina Pasic Radicic
Foto: Tomorrow AB

Projekt Hisingsbron

Publicerad 2018-10-09

ViaPM har utöver kvalitets­samordning fått förtroende att ansvara även för risk- och arbets­miljö­samordning inom projektet. Arbetena innebär löpande avstämningar med entre­prenören, samordning inom projekt­organ­isationen samt att fungera som stöd till projekt- och bygg­ledning inom dessa områden. Projektet beräknas vara klart 2022 och befinner sig för tillfället i ett mycket intensivt produktions­skede.

Nya Hisingsbron ska bli en symbol för Göteborgs framtid och historia, men också för hela Göteborgs­regionen. Bron ska bli ett landmärke i staden och en ikon som når ut inter­nationellt. Hisingsbron blir en bro mitt i centrala Göteborg; en länk som binder samman älv­stränderna och bidrar till att utveckla Göteborgs stadskärna på båda sidor av älven. Bron ska också bidra till att skapa en stark region, där det även finns förut­sättningar för sjöfarten att utvecklas.


Kontaktperson
Jasmina Pasic Radicic

Väg 172 Uddevalla – Bäckefors, delen vid Härsängen

Publicerad 2018-10-05

ViaPM har utsetts av Trafikverket att projektleda uppdraget med framtagande av “vägplan och förfrågnings­underlag för utförande­entreprenad Väg 172 Uddevalla – Bäckefors, delen vid Härsängen”.

Vägen är idag en tvåfältsväg med ca 6,5 meter vägbredd och har på sträckan brister avseende trafik­säkerheten och framkomlig­heten orsakade av dåliga sikt­förhållanden över ett backkrön som är en del av sträckan. Syftet med projektet är att uppnå ny trafik­teknisk standard med tvåfältsväg med 8 meter vägbredd. Ett dagbrott som ligger i kommande sträckning ska fyllas igen och återställas med god anpassning till omgivande landskap och till ny väg. Objektet ska ses som en väsentlig ombyggnad vilket bland annat innebär att VGU och riktlinjer för vägtrafik­buller ska tillämpas för nybyggnad.


Kontaktperson
Richard Svennberg
« Sida 2 av 9 »

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss