Aktuellt


Läs senaste nytt från ViaPM AB.

Välkommen Linnéa!

Publicerad 2018-11-19

Vi hälsar Linnéa Gustafsson till oss på ViaPM.

Linnéa har ingenjörs­utbildning med inriktning på affärs­utveckling, entre­prenörskap och ekonomi. Hon har arbetat med projekt­koordinering och som utvecklings­samordnare för CEVT och nu senast på Trafikverket.

Linnéa har erfarenhet ifrån planerings- och koordinerings­uppdrag. Linnéas roller har innefattat bland annat följande moment:

  • Framtagning av besluts­underlag, investeringar och utredningar inför projekt och delprojekt. Hon har även medverkat vid framtagande av kalkyler och vid upphandlingar av leverantörer.

  • Att koordinera, leda och följa upp pågående projekt med förvaltning och leverantörer samt föra protokoll och hjälpa projekt­gruppen med att styra projekt mot uppsatta mål, avseende ekonomi, tid och teknik, med fortlöpande rapportering.


Kontaktperson
Linnéa Gustafsson

Reportage: ViaPM i Upphandling24: Så ska halk­olyckorna minska

Publicerad 2018-11-04

I reportaget Så ska halkolyckorna minska i Upphandling24, nummer 5 (2018), belyses projektet Digital Vinter­väglags­information som ViaPM leder åt Trafikverket med Anders Asp som projektledare och Linnéa Gustafsson som projekt­koordinator. Reportaget ger god insikt i projektet ur ett upphandlings­perspektiv.

Projektets syfte är att i realtid samla in väglags­information med uppkopplade fordon i ett moln­baserat system för att effekt­ivisera åtgärder för att bekämpa halka.

På Trafikverkets webbplats finns även artikeln Vanliga bilars halk­varning ger bättre koll på vinter­väg­hållningen som utgör en intressant läsning angående tekniken och dess applikationer.


Kontaktperson
Anders Asp
Foto: BillerudKorsnäs AB

Ny kartong­maskin åt Billerud­Korsnäs vid Gruvöns bruk i Grums

Publicerad 2018-10-24

Den 12 december 2016 fattade Billerud­Korsnäs styrelse beslut om den största framtids­satsningen i bolagets historia, och en av de största i Sverige de senaste åren. Investeringen uppgår till 7,6 miljarder SEK. Satsningen görs mot bakgrund av den ökande efterfrågan på hållbara förpacknings­lösningar för mat och dryck runt om i världen.

ViaPMs uppdrag innebär att bidra med byggledning åt Sweco Management som fått i uppdrag att byggleda både den nya kartong­maskinen och ombygg­nationen av det befintliga massa­bruket åt Billerud­Korsnäs. ViaPMs uppdrag påbörjades i april 2017 och beräknas pågå tills den nya anläggningen tas i drift under första kvartalet 2019.

Den nya karton­maskinen får en kapacitet om 550 000 ton kartong årligen och blir därmed en av de största i världen i sitt slag. Maskin­hallen utgör den största delen av projektet. Hallen, som byggs i tre plan, är 412 meter lång och ska ge plats för den nya kartong­maskinen som är cirka 350 meter lång, 8 meter bred och väger 17 000 ton. Totalt räknar de med att cirka 13 000 pålar kommer att behövas, varav drygt hälften går åt till maskin­byggnaden.

Projektet kräver 70 000 kubikmeter betong. Den största gjutningen var ett av Cantilever­fundamenten som var på cirka 2 200 kubikmeter. Utöver det kommer också cirka 15 000 kubikmeter betong gå åt till betong­pålarna för KM7.

I uppdraget ingår även mark-, grund­läggnings- och betong­arbeten för det befintliga massabruket samt bygget av en ny balmassa­hantering och lager­byggnad på sammanlagt cirka 25 000 kvadrat­meter, och att dra rörbryggor över hela området. Även invändig komplettering som takarbeten, stål, fönster, dörrar, portar och målning.

ViaPMs byggledare har stor erfarenhet av komplexa betong- och anläggnings­jobb runt om i Sverige. I det här uppdraget bidrar vi till att vår kund kan ta vara på våra värdefulla kunskaper.


Kontaktperson
Peter Lövgren

Belysnings­projekt på Sävenäs bangård

Publicerad 2018-10-18

ViaPM deltar i utvärderingen av ett belysnings­projekt som pågått i fyra (4) år på Sävenäs bangård. Projektet handlar om ett styrsystem för belysning som har installerats för att kunna effekt­ivisera ström­förbrukningen på bangården. Projektets mål var att minska ström­förbrukning på bangårdar genom användning av tillgänglig teknik utan påverkan på verksamhet. ViaPMs konsult agerar utredare och redaktör för delar av utredningen.


Kontaktperson
Jasmina Pasic Radicic
Foto: Göteborgs Stad

Projekt Hisingsbron

Publicerad 2018-10-09

ViaPM har utöver kvalitets­samordning fått förtroende att ansvara även för risk- och arbets­miljö­samordning inom projektet. Arbetena innebär löpande avstämningar med entre­prenören, samordning inom projekt­organ­isationen samt att fungera som stöd till projekt- och bygg­ledning inom dessa områden. Projektet beräknas vara klart 2022 och befinner sig för tillfället i ett mycket intensivt produktions­skede.

Nya Hisingsbron ska bli en symbol för Göteborgs framtid och historia, men också för hela Göteborgs­regionen. Bron ska bli ett landmärke i staden och en ikon som når ut inter­nationellt. Hisingsbron blir en bro mitt i centrala Göteborg; en länk som binder samman älv­stränderna och bidrar till att utveckla Göteborgs stadskärna på båda sidor av älven. Bron ska också bidra till att skapa en stark region, där det även finns förut­sättningar för sjöfarten att utvecklas.


Kontaktperson
Jasmina Pasic Radicic
« Sida 1 av 8 »

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss