Aktuellt


Läs senaste nytt från ViaPM AB.

Nytt kontor i Göteborg

Publicerad 2018-08-20

Vi har nu vuxit ur våra lokaler och flyttar till nya på Kungsgatan 17 mitt i centrala Göteborg.

Välkomna in på en kaffe!

Kontakta gärna vår kontors­ansvarige i Göteborg, Oskar Manninen.


Kontaktperson
Oskar Manninen

Välkommen Linn!

Publicerad 2018-06-30

Vi hälsar Linn Holm välkommen till oss på ViaPM. Linn har projekt­ledar­utbildning samt universitets­studier inom juridik och ekonomi. Hon har arbetat med projekt­ledning samt produktions­stöd och som entreprenad­ingenjör, för entreprenörer och byggherrar.

Linn har erfarenhet ifrån byggprojekt och tung industri. Hon har specialist­kunskaper inom ekonomi, under­rättelse­hantering, tidplaner och är certifierad skydds­rums­sakkunnig.


Kontaktperson
Linn Holm

ViaPM har utsetts av Karlstads kommun för konsult­tjänster inom samhälls­byggnads­sektorn gällande konsult­kategorin mark och infra­struktur

Publicerad 2018-03-28

Avtalet omfattar Karlstads, Hammarö samt Forshaga kommuner med tillhörande förvaltningar och nämnder. Avtalstiden är 2-4 år.

ViaPM kommer att i första hand hjälpa beställaren med konsult­tjänster i samband med:

 • ny-, om- och till­byggnader av infrastruktur och anläggningar i form av gator med tillhörande trafik­signalsystem och gatu­belysning, konst­byggnader, VA-ledningar inklusive pumpstationer, tryck­stegrings­stationer och dagvatten­anläggningar, torg, trädgård och parker samt skydd mot översvämning, buller och skred och övrig infrastruktur;
 • samhälls­planering och plan­genomförande.

ViaPM kommer att bistå beställaren inom kompetens­områdena Projekt-, bygg- och/eller projekterings­ledning inom gatu-, mark- och VA-mark­anläggning samt med betong-, stål och trä­anläggning/konstruktioner.

ViaPM kommer exempelvis att bistå och hjälpa beställaren med:

 • samordning/samordnings­ansvar;
 • byggledning;
 • projekt­ledning/projekt­ledningsstöd;
 • beställar­stöd;
 • granskning;
 • kalkylering/beräkning;
 • samman­ställningar;
 • utlåtande;
 • bygg­arbets­miljö­samordnings­ansvar för planering och projektering (BAS P).

Kontaktperson
Richard Svennberg

ViaPM har utsetts av Mariestads kommun att leverera beställar­stöd och besiktnings­tjänster

Publicerad 2018-02-14

ViaPM är en av de tilldelade gällande tekniska konsulter inom områdena mark, gata, vatten och avlopp. Tjänsterna kommer att avropas framförallt av verksamheter inom verksamhet Teknik, som är gemensam för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner och avser små och mellan­stora jobb. Ramavtalet avser period på maximalt fyra (4) år.

ViaPM kommer leverera tjänster i form av entreprenad­besiktningar samt projekt- och bygg­ledning. Besiktningarna som omfattas är genomförande av entreprenads­besiktningar i VA-, gata-, landskap-, mark­projekt.

Funktionen som beställar­stöd avser att bistå med att:

 • fungera som beställarens kontakt­person med projektörer och entreprenörer;
 • genomföra byggmöten, projekterings­möten;
 • granskning av handlingar, t. ex. upphandlings­underlag;
 • framtagande av kalkyler;
 • kvalitets­säkring, samordning och kostnads­styrning konsulter/entreprenörer.

Kontaktperson
Richard Svennberg

Göteborgs stad Trafik­kontoret har utsett ViaPM till Kvalitets­samordnare för projekt Hisings­bron

Publicerad 2018-01-26

Nya Hisingsbron ska bli en symbol för Göteborgs framtid och historia, men också för hela Göteborgs­regionen. Bron ska bli ett landmärke i staden och en ikon som når ut inter­nationellt. Hisingsbron blir en bro mitt i centrala Göteborg, en länk som binder samman älv­stränderna och bidrar till att utveckla Göteborgs stadskärna på båda sidor av älven. Bron ska också bidra till att skapa en stark region, där det även finns förut­sättningar för sjöfarten att utvecklas.

ViaPM ska upprätta och uppdatera beställarens kontroll­program och kontroll­planer för stick­provs­kontroll av entreprenaden. ViaPM ska arbeta tätt ihop med sam­ordnande byggledare och bistå bygg­ledningen i upprättandet av checklistor för stick­provs­kontroll och vid behov samman­ställa dessa.

Vidare ska ViaPM arbeta med:

 • Uppföljning och avstämning av entre­prenörens kvalitets­arbete till­sammans med bygg­ledningen.
 • Till­sammans med entre­prenören ta fram en besiktnings­plan och ha en löpande avstämning av att slut­dokumentation finns framme inför besiktningar, etc.
 • Administrativt se till att avvikelse­hanteringen sköts.
 • Leda och dokumentera projektets kvalitetsmöten.

Kontaktperson
Jasmina Pasic Radicic
« Sida 1 av 6 »

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss