Resecentrum


Projekterings- och byggledning åt Karlstad kommun.

Foto: White
Projekt

Karlstad Kommun driver tillsammans med Trafikverket, Jernhusen och Region Värmland projektet Tåg-i-tid. Syftet med projektet är dels att öka kapaciteten på värmlandsbanan för att korta restiderna med tåg, samt att utveckla ett resecentrum i anslutning till Karlstad Centralstation för att öka förutsättningarna för kollektivt resande.

Karlstad kommuns delar, där ViaPMs uppdrag ingår, omfattar ombyggnation av Hamngatan där dagens busstation förflyttas ut längs gatan, nya cirkulationsplatser samt flertalet platsbildningar. Trädgårdsgatan som ligger söder om stationsområdet byggs om och förlängs för att skapa nya hämta/lämna-möjligheter.

Jernhusen planerar att uppföra ny kontorsfastighet (Hus A) som kommer länkas till dagens stationshus samt den nya GC-tunnel som Trafikverket utför i samma läge som befintlig Vikentunnel. Här kommer väntmöjligheter finns för resenärer samt övriga bekvämligheter som cykelparkeringar, etc.

Trafikverket planerar en större ombyggnad av Karlstad C, detta innefattar förutom en ny mittperrong, justering av spår och förbättrade passager över samt under järnvägen även en ny modern bussangöring. Passager byggs i form av en ny bro öster om dagens stationshus samt en ny bredare tunnel i samma läge som dagens Vikentunnel. Bägge passagerna kommer ha trapp- samt hissanslutning till mittenplattform.

ViaPMs uppdrag åt Karlstad Kommun omfattar projekteringsledning samt byggledning. Uppdraget påbörjades under Q1 2021 och förväntas pågå fram till Q3 2026.

Rendering av Resecentrum Pressbild © White

Rendering av Resecentrum Pressbild © White

Rendering av Resecentrum Pressbild © White

Kontaktperson Martin Nilsson
Publicerat 2022-04-11

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss