Göteborgs stad Trafik­kontoret har utsett ViaPM till Kvalitets­samordnare för projekt Hisings­bron


Nya Hisings­bron ska bli en symbol för Göteborgs framtid och historia.

Nya Hisingsbron ska bli en symbol för Göteborgs framtid och historia, men också för hela Göteborgs­regionen. Bron ska bli ett landmärke i staden och en ikon som når ut inter­nationellt. Hisingsbron blir en bro mitt i centrala Göteborg, en länk som binder samman älv­stränderna och bidrar till att utveckla Göteborgs stadskärna på båda sidor av älven. Bron ska också bidra till att skapa en stark region, där det även finns förut­sättningar för sjöfarten att utvecklas.

ViaPM ska upprätta och uppdatera beställarens kontroll­program och kontroll­planer för stick­provs­kontroll av entreprenaden. ViaPM ska arbeta tätt ihop med sam­ordnande byggledare och bistå bygg­ledningen i upprättandet av checklistor för stick­provs­kontroll och vid behov samman­ställa dessa.

Vidare ska ViaPM arbeta med:

Kontaktperson Jasmina Pasic Radicic
Publicerat 2018-01-26

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss